JAK DZIAŁA PORTAL CYFROWE-MAZURY.PL

 

1.       ZAŁOŻENIE INDYWIDUALNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA (IKU):

1.1.    Użytkownik systemu przechodzi do opcji „załóż indywidualne konto użytkownika”.

1.2.    System wyświetla ekran wyboru samorządu dostępnego w ramach projektu.

1.3.    Użytkownik wybiera samorząd, w którym chce założyć IKU.

1.4.    System wyświetla ekran rejestracji w wybranym lokalnym portalu eUsług.

1.5.    Użytkownik wybiera „Rejestruj z użyciem Profilu Zaufanego”.

1.6.    System wyświetla stronę logowania Profilu Zaufanego.

1.7.    Użytkownik loguje się do Profilu Zaufanego.

1.8.    System wyświetla formularz rejestracji wybranego portalu lokalnego eUsług uzupełniając formularz o dane użytkownika pobrane z Profilu Zaufanego.

1.9.    Użytkownik wypełnia formularz rejestracji (w tym wyrażając akceptację regulaminu oraz zgodę na komunikację drogą elektroniczną).

1.10. System tworzy konto użytkownika powiązane z profilem użytkownika Profilu Zaufanego oraz wysyła e-mail aktywacyjny na podany przy rejestracji adres.

1.11. Użytkownik loguje się na swoją pocztę email i przechodzi pod link aktywacyjny.

1.12. System aktywuje konto użytkownika.

1.13. Od teraz użytkownik może się logować do portalu eUsług, w którym utworzył konto powiązane z kontem Profilu Zaufanego.

 

2.       LOGOWANIE DO INDYWIDUALNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA (IKU) W PORTALU eUsług:

2.1.    Użytkownik systemu przechodzi do funkcji „zaloguj na indywidualne konto użytkownika”.

2.2.    System wyświetla ekran wyboru samorządu dostępnego w ramach projektu.

2.3.    Użytkownik wybiera samorząd, w którym chce się zalogować.

2.4.    System wyświetla ekran logowania wybranego systemu eUsług.

2.5.    Użytkownik uruchamia funkcję „Zaloguj z użyciem Profilu Zaufanego”.

2.6.    System wyświetla ekran logowania do Profilu Zaufanego.

2.7.    Użytkownik loguje się do Profilu Zaufanego.

2.8.    System wyświetla stronę główną lokalnego portalu eUsług.

3.       ZAŁATWIANIE E-USŁUGI ePUAP PRZEZ STRONĘ GŁÓWNĄ PORTALU:

3.1.    Użytkownik przechodzi do funkcji „Wybierz sprawę”.

3.2.    System wyświetla listę pokategoryzowanych spraw.

3.3.    Użytkownik wybiera sprawę.

3.4.    System wyświetla listę samorządów obsługujących daną sprawę.

3.5.    Użytkownik wskazuje samorząd obsługujący daną sprawę.

3.6.    Dalsza procedura wykonywana jest po stronie platformy ePUAP.

3.7.    System wyświetla formularz logowania do Profilu Zaufanego.

3.8.    Użytkownik loguje się do Profilu Zaufanego.

3.9.    System wyświetla formularz (częściowo wypełniony) na platformie ePUAP.

3.10. Uwaga: obsługa weryfikacji i wysyłki wypełnionego formularza wykonywana jest po stronie ePUAP.

 

4.       ZAŁATWIENIE E-USŁUGI ORZEZ LOKALNY PORTAL E-USŁUG:

4.1.    Użytkownik musi zalogować się do odpowiedniego lokalnego portalu eUsług (pokazane w  "Logowanie do IKU w portalu eUsług")

4.2.    Użytkownik przechodzi do modułu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI) i przechodzi do funkcji wyboru sprawy.

4.3.    System wyświetla pokategoryzowane karty usług (sprawy).

4.4.    Użytkownik przechodzi do wizualizacji wybranej karty usługi.

4.5.    System wyświetla wizualizację karty usługi – w tym link do formularza na platformie ePUAP.

4.6.    Użytkownik przechodzi do linku do formularza na ePUAP.

4.7.    Dalsza obsługa e-usługi (sprawy) wykonywana jest z wykorzystaniem platformy ePUAP i wymaga zalogowania kontem Profilu Zaufanego.

        Opisano w scenariuszu  "Logowanie do IKU w portalu eUsług".

 

5.       WYKONANIE PŁATNOŚCI ON-LINE PRZEZ ZOBOWIĄZANIE:

5.1.    Użytkownik loguje się do systemu.

5.2.    Użytkownik wybiera moduł ePłatności i przechodzi do zobowiązań do opłacenia.

5.3.    Użytkownik wybiera zobowiązania z listy, dla których chce dokonać płatności on-line.

5.4.    Użytkownik wybiera przycisk Zapłać on-line.

5.5.    System prezentuje ekran danych płatności on-line.

5.6.    Użytkownik uzupełnia dane płatności on-line: pośrednika płatności, sposób płatności.

5.7.    Użytkownik potwierdza chęć wykonania płatności przyciskiem Zapłać on-line.

5.8.    System przekierowuje Użytkownika do strony pośrednika płatności.

5.9.    Użytkownik potwierdza płatność on-line.

5.10. Użytkownik wybiera przycisk Powrót.

5.11. System wraca do strony aplikacji eUsługi.

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ: 


STAROSTA GIŻYCKI z siedzibą przy Al. 1 Maja 14 oraz ul. Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl);

BURMISTRZ GIŻYCKA z siedzibą przy A. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (tel. 87 732 41 11; e-mail: urzad@gizycko.pl);

BURMISTRZ MRĄGOWA, z siedzibą przy ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo (tel: 89 741 90 00; e-mail sekretariat@mragowo.um.gov.pl);

WÓJT GMINY MRĄGOWO, z siedzibą przy ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo (tel: 89 741-29-24; e-mail  poczta@gminamragowo.pl)

BURMISTRZ MIKOŁAJEK, z siedzibą  przy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki (tel: 87 42 19 050; e-mail umig@mikolajki.pl);

BURMISTRZ RUCIANEGO NIDA, z siedzibą przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida (tel: 87 425 44 30; e-mail umig@ruciane-nida.pl);

BURMISTRZ ORZYSZA, z siedzibą przy ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz ( tel: 87 424 10 40; e-mail  um@orzysz.pl);

WÓJT GMINY MIŁKI, z siedzibą przy ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki (tel: 87 421 10 60; e-mail  urzad@gminamilki.pl);

BURMISTRZ RYNU, z siedzibą przy ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (tel. 87 429 39 60; e-mail: miastoryn@miastoryn.pl);

BURMISTRZ WĘGORZEWA, z siedzibą przy  ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo (tel. 87 427 54 00; e-mail um@wegorzewo.pl);

WÓJT GMINY POZEZDRZE z siedzibą przy  ul. Maja 1a, 11-610 Pozezdrze (tel. 87 427 90 06; e-mail ug@pozezdrze.pl);

Administrator informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez jst. pełniące rolę ADMINISTRATORA.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

* ze strony Starosty Giżyckiego - Jolanta Palczewska, kontakt: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.;

* ze strony Burmistrza Giżycka – Grzegorz Rogala – NT Group Sp. z o.o., e-mail: dpo@gizycko.pl;

* ze strony Burmistrza Mrągowa - dostępny pod adresem e-mail: iod@gminamragowo.pl oraz tel: 897412924 wew 221;

* ze strony Wójta Gminy Mrągowo - Malwina Bruździak, e-mail: – iod@warmiainkaso.pl;

* ze strony Burmistrza Mikołajek - Burmistrz Miasta Mikołajki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować

   poprzez email urzędu lub pisemnie na  adres administratora;

* ze strony Burmistrza Rucianego Nidy - dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

* ze strony Burmistrza Orzysza – dostępny jest pod adresem ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,  e-mail: iodo@um.orzysz.pl

* ze strony Wójta Gminy Miłki - Marta Gawejko, tel.: 512 273 267, e-mail: iodo@gminamilki.pl 

* ze strony Burmistrza Rynu – Łukasz Jara, e-mail: lukasz.jara@gptogatus.pl;

* ze strony Burmistrza Węgorzewa – Grzegorz Szajerka, e-mail: iod@um.wegorzewo.pl;

* ze strony Wójta Gminy Pozezdrze – dostępny jest pod adresem e-mail: iod@pozezdrze.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),

b) umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:    https://uodo.gov.pl/