Gustaw Marek Brzezin, marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa podpisali 29 października 2015 r. porozumienie z przedstawicielami samorządów, członkami stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Tym samym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego zostały zabezpieczone fundusze na realizację przedsięwzięć wpisanych w plan „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.

Wspomniane porozumienie dotyczy m.in. finansowania wybranych projektów w trybie pozakonkursowym oraz zastosowania preferencji przy wyborze projektów w trybie konkursowym. Jednym z wyżej wspomnianych projektów jest powstały z inicjatywy 12 samorządów projekt "CYFROWE MAZURY".

Obrazek

 

 

Projekt „Cyfrowe Mazury” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.03.01.00-28-0009/16-00

Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie konkursowym z uwzględnieniem preferencji przyznanych przez Instytucję Zarządzającą programem w ramach Osi priorytetowej 3. Cyfrowy region, Działania 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ok. 8,3 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 7,05 mln zł.

Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie. Jest efektem współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru WJM. Projekt zakłada budowę rozwiązań e-administracji w 12 JST: gminy Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Powiat Giżycki. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru funkcjonalnego WJM lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

Dla osiągnięcia założonego celu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

  • modernizacja sieci LAN,
  • doposażenie infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej,
  • udostępnienie 30 e-usług, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy Cyfrowy Urząd, budowę publicznych miejsc dostępu do Internetu.