Sprawa Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji